đồ gốm cao cấp

Bộ ấm lục giác trung màu xanh sóng biển

605,000

Ấm: 10.3 x 10.3 x 10.2
Chén: D 8 x H 5
Giá: 786.500đ

Ấm: 8.8 x 8.8 x 8.7
Chén: D 6.5 x H 4
Giá: 605.000đ